Lista aktualności Lista aktualności

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Nadleśnictwo Woziwoda wybuduje dostrzegalnię pożarową służącą do monitoringu wizyjnego, zakupi nowoczesny sprzęt do lokalizacji pożarów oraz doposaży Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny dzięki realizacji Projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Głównym celem realizacji Projektu jest zmniejszenie skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie -zmniejszenie średniej powierzchni pojedynczego pożaru i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania. Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów, a w szczególności:

  • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
  • szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,
  • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożau.

 

Wartość Projektu realizowanego w naszym nadleśnictwie to 500 000,00 zł. 85% tej kwoty czyli 425 000,00 zł to dofinansowanie ze środków unijnych.

Wartość projektu w skali Lasów Państwowych

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł