Lista aktualności Lista aktualności

Europejski Dzień Sieci Obszarów Natura 2000

21 maja obchodzimy Europejski Dzień Sieci Obszarów Natura 2000. Głównym zadaniem dla którego powstała ta sieć jest ochrona bioróżnorodności i zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy

Dzień został ogłoszony 21 maja 2017 r. przez Komisję Europejska, Parlament Europejski, Radę oraz Europejski Komitet Regionów. Od tej pory wydarzenie ma przypominać o korzyściach, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.

W Polsce sieć obszarów Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody. Jej utworzenie było jednym z warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tą formą ochrony przyrody objęto gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze ukształtowane zarówno w wyniku procesów naturalnych, jak również na skutek ludzkiej działalności, m.in. rzeki wraz z otaczającymi je dolinami, lasy i jeziora. Bywa też tak, że oddziaływanie człowieka może poprawić warunki występowania gatunków roślin i zwierząt chronionych oraz ich siedlisk, np. poprzez użytkowanie łąk.

Za funkcjonowanie obszarów Natura 2000 w Polsce odpowiada Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  z pomocą regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Obszary te  stanowią  około 20 % powierzchni kraju.

Na terenie Nadleśnictwa Woziwoda latach 2006-2007 miała miejsce inwentaryzacja przyrodnicza, wynikiem której było wyznaczenie siedlisk cennych dla obszarów NATURA 2000. Wśród nich największą powierzchnię zajmuje śródlądowy bór chrobotkowy. Kilka lat później fragment nadleśnictwa znalazł się w zasiegu obszaru specjalnej ochrony siedlisk obszaru o nazwie "Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich" (kod PLH040023). Nadleśnictwo jest również częścią obszaru specjalnej ochrony ptaków "Bory Tucholskie" (kod PLB 220009).