Lista aktualności Lista aktualności

o lasach i zwiększeniu funkcji społecznej

W minionym tygodniu (27 października) na terenie nadleśnictwa odbyło się spotkanie, którego tematem było zagospodarowanie obszarów o zwiększonej funkcji społecznej. W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk społecznych oraz Nadleśnictwa Woziwoda, powołani do tzw. Zespołu Lokalnej Współpracy.

Od kilku lat daje się zauważyć rosnące zapotrzebowanie na wypoczynek w otoczeniu lasów. W pobliżu terenów zurbanizowanych mieszkańcy miast odczuwają potrzebę relaksu, poprawy kondycji fizycznej lub korzystania z walorów zdrowotnych terenów leśnych, co sprawia, że należy rozważyć zmianę zagospodarowania lasów na rzecz poprawy walorów rekreacyjnych i turystycznych w niektórych kompleksach. W odpowiedzi na to, w lipcu ubiegłego roku w Lasach Państwowych zaczęto wdrażać zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wprowadzające wytyczne w sprawie zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Na mocy obowiązującego zarządzenia obszary o zwiększonej funkcji społecznej należy  wyznaczać w lasach intensywnie wykorzystywanych rekreacyjnie, w terenach leśnych, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych oraz w lasach uzdrowiskowych w strefach A i B w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Wyznaczone obszary muszą być uwzględnione w planach urządzenia lasu. Lasy te wymagają indywidualnego podejścia do gospodarki leśnej i zmiany sposobu postępowania hodowlano- urządzeniowego.

We wszystkich nadleśnictwach powołano Zespoły Lokalnej Współpracy, których zadaniem będzie wyrażanie opinii na temat gospodarowania w lasach, formułowanie propozycji rozwiązań do wdrożenia oraz udział w dialogu społecznym ws. lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Podczas piątkowego spotkania członkowie zespołu zapoznawali się ze wspomnianymi wytycznymi definiującymi pojęcie lasu o zwiększonej funkcji społecznej, zawierającymi regulacje w sprawie gospodarki prowadzonej na terenie tych lasów, rekreacyjnego zagospodarowania obszarów, ochrony przyrody i krajobrazu, bezpieczeństwa publicznego, działań edukacyjno-medialnych i przede wszystkim dialogu społecznego.

Nadleśniczy Stefan Konczal przedstawił walory turystyczno- rekreacyjne terenów Nadleśnictwa Woziwoda i zachęcał zebranych do współpracy. Otworzył dyskusję w sprawie potrzeb wyznaczenia stref oddziaływania społecznego oraz wdrożenia ewentualnych rozwiązań. Członkowie zespołu otrzymali pismo powołujące do wspomnianego zespołu wraz z kopią omawianego zarządzenia dyrektora generalnego do szczegółowego zapoznania. Ustalono również orientacyjny termin kolejnego spotkania.