Lista aktualności Lista aktualności

O roli mokradeł na szkoleniu...

W jaki sposób ograniczać skutki suszy w lasach i dbać o siedliska wilgotne? Jak teledetekcja wspomaga badania cennych przyrodniczo siedlisk i czego można dowiedzieć się z badań torfowisk o historii lasu? Na te pytania uczestnicy piątkowego spotkania na terenie Nadleśnictwa Woziwoda mogli uzyskać wyczerpujące, fachowe odpowiedzi

2 lutego przypadają obchody Światowego Dnia Mokradeł, ustanowione dla upamiętnienia podpisania przez kraje konwencji ramsarskiej w 1991 roku, czyli zobowiązania do ochrony i zrównoważonego użytkowania obszarów podmokłych. Chęć zaakcentowania znaczenia ekologicznego tych obszarów skłoniła kierownictwo Nadleśnictwa Woziwoda oraz toruńskiej regionalnej dyrekcji do zorganizowania wspólnego szkolenia dla nadleśniczych, które przeprowadzono przy współpracy ze środowiskiem naukowym  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbyło się ono 4 lutego na terenie leśnictw: Zielonka, Wilcze Doły oraz Dąbki, a głównym celem było podkreślenie roli obszarów wodno-błotnych jako rezerwuaru wody i węgla oraz ukazanie wpływu działań prowadzonych przez człowieka w obrębie tych ekosystemów na ich stan.

Uczestnicy mieli niecodzienną możliwość odwiedzenia lokalnych torfowisk i skorzystania z wiedzy pracowników UAM w Poznani (Pracowni Ekologii Zmian Klimatu na Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakładu Hydrobiologii,  Zakładu  Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska) m.in.: prof. dr hab. Mariusza Lamentowicza, dr hab. Katarzyny Marcisz, dr hab. Piotra Kołaczka, dr hab. Macieja Gąbki oraz dr Stanisława Rosadzińskiego. Prelekcje zakończono symbolicznym zasypaniem jednego z rowów odwadniających co wpłynie korzystnie na uwilgotnienie siedlisk w przyległym terenie.

Z uwagi na fakt, że Nadleśnictwo Woziwoda obecnie jest w trakcie realizacji projektu „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” w partnerstwie z Nadleśnictwem Tuchola, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz NINA (Norwegian Institute for Nature Research), podczas szkolenia zaprezentowano również złożenia projektu. Planuje się bowiem szereg zadań zmierzających do ochrony miejscowych rezerwatów i innych wartościowych składników przyrody, poprawy stanu siedlisk i gatunków, zwiększenia wiedzy i świadomości społecznej na temat ochrony siedlisk oraz zmniejszenia presji turystycznej na obszary chronione.

Jedno z planowanych działań zakłada zwiększenie retencji wody na siedliskach wilgotnych. Dla poprawy stosunków wodnych przewiduje się budowę wielu urządzeń melioracyjnych w postaci progów piętrzących, zastawek, grobli, powodujących spiętrzenie się wody w wybranych miejscach na terenie Nadleśnictwa Woziwoda i zatrzymanie procesu osuszania się wartościowych obszarów.

Wcześniej, w celu dokładniejszego rozpoznania cennych siedlisk odbędzie się ich weryfikacja. Obejmie ona powierzchnię około 500 ha. W oparciu o innowacyjne metody badań, na przykład zobrazowanie hiperspektralne połączone z lotniczą teledetekcją, niektóre ekosystemy wilgotne i torfowiska zostaną poddane ocenie przyrodniczej. W to działanie włączą się partnerzy programu- grupa naukowców z UAM w Poznaniu i norweskiego NINA. 

Uzyskane dane posłużą do opracowania numerycznego modelu terenu objetego badaniem. Wyniki dostarczą informacji o rozmieszczeniu wybranych gatunków drzew i krzewów oraz zbiorowisk roślinnych. Zostanie przeprowadzona również analiza przesuszenia torfowisk.

Dofinansowanie ze środków Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z pewnością przyczyni się do polepszenia stanu przyrody miejscowych lasów. Nadleśnictwa Woziwoda i Tuchola otrzymają na ten cel dotację  w kwocie 4 314 283,06 zł .

Więcej informacji na temat wsparcia Państw Darczyńców znajduje się na stronach: 

www.eegrants.org oraz www.norwaygrants.org