Lista aktualności Lista aktualności

Projekt "Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich"

Nadleśnictwo Woziwoda realizuje projekt pn. „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” w partnerstwie z Nadleśnictwem Tuchola, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz NINA (Norwegian Institute for Nature Research).Projekt jest realizowany ze znacznym dofinansowaniem otrzymanym od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ze środków budżetu państwa

Projekt realizowany jest w obrębie administracyjnego działania Nadleśnictw Woziwoda oraz Tuchola, w tym na terenach objętych ochroną: w ramach sieci Natura 2000 (PLH040023 Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich; PLB220009 Bory Tucholskie, Tucholskim Parku Krajobrazowym, rezerwatach przyrody: Dolina Rzeki Brdy, Bagno Grzybna, Cisy nad Czerską Strugą, Ustronie, Bagna nad Stążką, Źródła Rzeki Stążki, które tworzą rdzenną część Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (MAB) i LKP. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 194 312,85 PLN. Celem projektu jest poprawa stanu środowiskowego ekosystemów Borów Tucholskich.

Projekt przewiduje:

  • działania ochronne w rezerwatach

W kilku rezerwatach na terenie nadleśnictw Tuchola i Woziwoda będą wykonane prace, zgodnie z ustanowionymi dla nich planami ochrony. Huragan z 2017 r. uszkodził część drzewostanów w rezerwatach, a podjęte działania ochronne wspomogą ich rewitalizację. Obszary te wymagają restytucji i zwiększenia ich odporności na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatycznych. Zakłada się również eliminację gatunków obcych oraz ochronę innych gatunków np. jarzębu brekinii (Sorbus torminalis), cisa pospolitego (Taxus baccata)

  • działania ochronne na wrzosowiskach

Na terenie Nadleśnictwa Tuchola na pow. ponad 8 ha. występują suche wrzosowiska (Pohlio-,Callunetum), zagrożone stopniowym przekształceniem tego siedliska w zbiorowiska leśne, na skutek zaprzestania ich użytkowania. Zaplanowano koszenia  wraz z usunięciem skoszonego materiału oraz kontrolowane wypalanie części wrzosowiska. Zabieg ten wpłynie korzystnie dla występowania ptaków z tzw. Dyrektywy Ptasiej m. in. lerki i lelka.Poprawę retencji wody na siedliskach wilgotnychCel tego działania to zwiększenie możliwości retencyjnych siedlisk wilgotnych, ograniczenie skutków suszy oraz poprawa stosunków wodnych w pięciu leśnictwach Nadleśnictwa Woziwoda. Planuje się budowę urządzeń melioracyjnych, które przyczynią się do zabagnienia przyległego terenu. W ten sposób zostanie zahamowany odpływ wody oraz stworzą się dogodne warunki dla bytowania rodzimej fauny.

  • weryfikację siedlisk przyrodniczych

Aby skuteczne realizować ochronę przyrody, w tym na cennych przyrodniczo siedliskach należy posiadać rzetelną wiedzę o jej stanie. Przeprowadzona wiele lat temu inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na terenie nadleśnictwa Tuchola i Woziwoda wymaga aktualizacji i weryfikacji zgodnej z metodyką przygotowaną na zlecenie GIOŚ.

  • modernizację infrastruktury turystycznej w Nadleśnictwie Woziwoda i Tuchola

Zadanie zaplanowano mając na uwadze zapobieganie presji turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie tematyki realizowanego projektu. Przede wszystkim planuje się naprawę i modernizację ścieżek edukacyjnych na terenie nadleśnictw Tuchola i Woziwoda oraz tras Zielonego Punktu Kontrolnego. Zakłada się instalację systemu fotowoltaicznego na obiekcie edukacyjnym Zielonej Szkoły w celu propagowanie niskoemisyjnych źródeł energii oraz prowadzenia edukacji ekologicznej.

  • działania edukacyjne i informacyjne

Podejmowane działania na rzecz projektu  to  konkursy i warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, konferencje naukowe, szkolenia dla studentów, artykuły prasowe, spoty radiowe i foldery informacyjne o projekcie.

Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie i eliminację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wewnętrznych i zewnętrznych zdefiniowanych dla poszczególnych rezerwatów przyrody i parku krajobrazowego. Uzupełni brakującą wiedzę na temat występowania siedlisk i chronionych gatunków oraz wpłynie na poprawę świadomości społecznej w zakresie ochrony czynnej ekosystemów. Projekt zakłada kompleksowe wdrażanie działań zwiększających odporność ekosystemów Borów Tucholskich na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatycznych i adaptację do tych zmian. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia planów zarządzania ekosystemami.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

  • innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; 
  • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
  • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji na temat wsparcia Państw Darczyńców znajduje się na stronie: www.eegrants.org