Lista aktualności Lista aktualności

Udostępniamy trasę do jazdy konnej

Od dzisiaj (14 maja) miłośnicy jazdy konnej będą mogli wypoczywać na terenie Nadleśnictwa Woziwoda

Decyzją nadleśniczego została wyznaczona trasa o długości prawie 7 km, która przebiega przez teren Leśnictwa Komorza. Do wglądu załączamy poniżej mapę na której zlokalizowano szlak. 

Pamiętajmy, aby przed wyjazdem do lasu zapoznać się koniecznie z poniższym regulaminem korzystania z obiektu.

 

REGULAMIN

korzystania z dróg leśnych udostępnionych do jazdy konnej wierzchem na szlaku konnym  w Leśnictwie Komorza

1.Udostępnione drogi leśne na terenie Leśnictwa Komorza przeznaczone są do turystycznego, rekreacyjnego uprawiania jazdy konnej wierzchem.

2 Przed skorzystaniem z udostępnionych dróg, każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

3. Indywidualna turystyka konna uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko jego użytkowników. Za bezpieczeństwo zorganizowanej grupy turystów konnych oraz ewentualne wypadki i zdarzenia losowe odpowiada Organizator prowadzący grupę. Organizatorami turystyki konnej na terenie nadleśnictwa nie są Lasy Państwowe.

4.Każdy dorosły użytkownik korzysta z dróg na własną odpowiedzialność. Niepełnoletni nie powinni  poruszać się szlakiem bez opiekuna.

5. Poruszanie się po szlaku konnym powinno odbywać się nie prędzej niż 2 godz. po wschodzie słońca a zakończone 2 godz. przed zachodem słońca.

6.Zjeżdżanie z wytyczonego szlaku dopuszcza się jedynie w sytuacjach wyższej konieczności (ratowanie życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze, ominięcia powstałych przeszkód).

7.Poszczególne odcinki dróg mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzonych prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznakowane tablicami ZAKAZ WSTĘPU z podanym czasookresem.

8.Jazda konna powinna się odbywać środkiem drogi lub poboczem.

9.Wzorem oznakowania wyznaczonej trasy konnej jest podkowa koloru białego.

10. Należy pamiętać, że na trasie mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej jak np. złomy, wywroty, Konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry itp. 

11. Na odcinkach szlaków, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.

12. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Straży Pożarnej (tel. 998 lub 112) i Nadleśnictwa (tel. 52 3360910).

13.Nadleśnictwo Woziwoda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe w trakcie korzystania ze szlaku konnego.

14.Rozpoczęcie korzystania ze szlaku konnego uważa się za akceptację niniejszego regulaminu w całości przez użytkownika.