Lista aktualności Lista aktualności

Na międzynarodowej konferencji o nadleśnictwie woziwoda

„Jak zrównoważyć leśnictwo i bioróżnorodność. Widok na Europę” to temat konferencji, która odbyła się w dniach 9-11 listopada br. przy współpracy międzynarodowej organizacji Intergrate +, szwajcarskiego Federalnego Urzędu ds. Środowiska (BAFU), niemieckiego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa (BMEL), Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI) oraz szwajcarskiego Federalnego Instytutu Badań nad Lasem, i Krajobrazem

W spotkaniu on-line odbywającym się na pograniczu Niemiec i Szwajcarii wzięli udział przedstawiciele europejskich podmiotów, związanych ze środowiskami leśnymi. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia będące w ostatnich latach niejednokrotnie przedmiotem konfliktów społecznych na linii gospodarka leśna -ochrona przyrody oraz zainteresowania nie tylko w Europie, lecz społeczności na całym świecie. Dlatego niezwykle ważna jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracyjnej gospodarki leśnej pomiędzy podmiotami związanymi z leśnictwem i ochroną przyrody, jak i promowanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, uwzględniającej konieczność dbałości o zachowanie różnorodności biologicznej.

W trakcie konferencji prezentowano publikację „How to balance forestry and biodiversity conservation-a view across Europe”. Przedstawicielka Europejskiego Instytutu Leśnego -Agata Konczal, posługując się przykładem Nadleśnictwa Woziwoda, w swojej prezentacji, przedstawiła uczestnikom informacje dotyczące wypełniania przez polskie Lasy Państwowe funkcji społecznych oraz przybliżyła specyfikę prowadzonej przez leśników edukacji przyrodniczo-leśnej.

Czym jest Intergrate +?

Sieć Intergrate+ jest organizacją promującą integrację ochrony przyrody z wielofunkcyjną zrównoważoną gospodarką leśną. Istnieje niepełna cztery lata i zrzesza kilkanaście państw europejskich oraz struktury Komisji Europejskiej, odpowiadające za działania na rzecz klimatu i rolnictwa. W Europie coraz częściej zdarzają się trudności w nawiązaniu dialogu pomiędzy  miłośnikami nurtów ekologicznych, przyrodnikami a podmiotami zajmującymi się prowadzeniem gospodarki leśnej. Coraz większą uwagę zwraca się na potrzebę zwiększenia ochrony przyrody w lasach. Zadaniem Intergrate+ jest pomoc w osiągnieciu porozumienia między poszczególnymi grupami interesu. Na przestrzeni kilku lat podejmowane prze Intergrate+ inicjatywy zmierzały do wypracowania wspólnych kierunków działania, mających na względzie poprawę sytuacji zagrożonych gatunków w wielofunkcyjnych lasach. Podkreślano wagę dobrego rozpoznania stanu bioróżnorodności w lasach europejskich.

Nadleśnictwo Woziwoda w międzynarodowym projekcie

W 2018 roku Polska objęła roczne przewodnictwo w sieci Intergrate+.  Nasz kraj, w imieniu Ministerstwa Środowiska, jest reprezentowany przez Lasy Państwowe. Obecnie organizacji przewodniczy Szwajcaria. Lasy Państwowe włączono do projektu naukowego „Podejście zintegrowane jako szansa dla ochrony bioróżnorodności w lasach”, prowadzonego przez Europejski Instytut Leśny (European Forestry Institute-EFI). We wspomnianym projekcie uczestniczy Nadleśnictwo Woziwoda.  W ramach popularyzacji przedsięwzięcia w Europie utworzono sieć leśnych powierzchni demonstracyjnych, tzw. marteloskopów (Marteloscopes). Na terenie Nadleśnictwa Woziwoda w 2019 r. powstały dwie tego typu powierzchnie w leśnictwach Zielonka i Ustronie. Mają one stanowić źródło informacji oraz poligon dla wymiany doświadczeń pomiędzy leśnikami i naukowcami. Posłużą promocji ochrony przyrody łączonej z wielofunkcyjną gospodarką leśną.