Asset Publisher Asset Publisher

MONITORING TERENU WOKÓŁ NADLEŚNICTWA WOZIWODA ORAZ OBSZARÓW LEŚNYCH

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa i ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Woziwoda,  prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wokół nadleśnictwa oraz obszary leśne.

Administratorem danych pochodzących z monitoringu jest Nadleśnictwo Woziwoda, z siedzibą Woziwoda 3,89-504 Legbąd,tel. 52 336 09 10, adres e-mail: woziwoda@torun.lasy.gov.pl,

Z inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Woziwoda można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl

Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia ponizszy załącznik