Asset Publisher Asset Publisher

Dofinansowanie dla właścicieli lasów prywatnych

W okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. odbędzie się kolejny, już trzeci nabór wniosków o pomoc dla właścicieli lasów prywatnych, w ramach poddziałania 8.5, a kolejne nabory planowane są w latach 2021 i 2022.

Oprócz możliwości realizacji czyszczeń późnych, można składać wnioski dotyczące inwestycji mających na celu zwiększenie różnorodności biologicznej w lasach prywatnych tj.:

przebudowie składu gatunkowego drzewostanów, poprzez wprowadzenie drugiego piętra lub podszytu oraz dolesianiu luk - co niewątpliwie sprzyja wzmocnieniu funkcji środowiskowych i ochronnych w lasach prywatnych, oraz

zakładaniu remiz leśnych – będących jednocześnie bardzo istotnym elementem zwiększającym różnorodność biologiczną poprzez zakładanie ich z gatunków liściastych wchodzących w skład tzw. domieszek biocenotycznych.

Jednocześnie MRiRW informuję, iż obecnie trwają prace nad Planem Strategicznym WPR, który określi sposób realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej. Obok kontynuacji obecnych działań leśnych PROW, MRiRW zamierza wdrożyć nowe inwestycje takie jak ochrona i zakładanie zadrzewień śródpolnych i systemów rolno leśnych.