Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Zadaniem hodowli lasu jest odnowienie i pielęgnowanie drzewostanów. Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. meteorologii i klimatologii, gleboznawstwa, botaniki, fizjologii roślin i fitocenologi.

Nasiennictwo

Nasiona drzew leśnych są niezbędnym materiałem wyjściowym do odnowienia lasu. Od jakości zebranych nasion oraz od jakości drzewostanów z których zbierane były nasiona zależy przyszły wygląd, jakość i zdrowotność naszych lasów. Dlatego wytypowane zostały najlepsze pod względem jakościowym i zdrowotnym fragmenty lasów, z których zbierane są nasiona (szyszki). Baza nasienna naszego nadleśnictwa to głownie drzewostany sosny zwyczajnej - ponad 107 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych, 430 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych i 107 drzew matecznych. Zebrane szyszki sosny przewożone są do wyłuszczarni, gdzie przy użyciu specjalnych maszyn z szyszek wyłuskuje się nasiona. Dodatkowo posiadamy gospodarcze drzewostany nasienne brzozy brodawkowatej oraz graba pospolitego, a także źródła nasion, czyli grupy drzew, z których zbierane są nasiona lipy, olszy szarej, klonu zwyczajnego, jaworu i grabu.

Szkółkarstwo

Zebrane nasiona trafiają do szkółki leśnej, gdzie są wysiewane w celu uzyskania sadzonek drzew i krzewów leśnych. Nasza szkółka, utworzona w 1995 roku, zlokalizowana jest w leśnictwie Różanek. Składa się ona z trzech kwater otwartych (bez osłony drzew) oraz jednej kwatery podokapowej. Kwatera podokapowa przeznaczona jest do hodowli sadzonek drzew, które wymagają w początkowym okresie wzrostu lekkiego zacienienia, które uzyskuje się poprzez pozostawienie luźno rozmieszczonych drzew na powierzchni kwatery. Łączna powierzchnia produkcyjna szkółki to 2,07 ha. Większość wyprodukowanych sadzonek przeznaczona jest na potrzeby odnowień i zalesień naszego nadleśnictwa, ale corocznie część sadzonek trafia również do osób prywatnych. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży sadzonek można uzyskać u leśniczego szkółkarza.

Odnowienia i zalesienia

Wyhodowane na szkółce sadzonki trafiają do leśnictw na powierzchnie przeznaczone do odnowienia bądź zalesienia. Różnica pomiędzy odnowieniem lasu a zalesieniem polega na tym, że zalesienie to wprowadzenie roślinności leśnej na grunty dotąd nie będące lasem (łąki, pastwiska, grunty orne, nieużytki i in.). Odnowienie lasu to zakładanie nowych drzewostanów, mających zająć miejsce dotychczasowych, ustępujących w toku użytkowania lub zniszczonych przez klęski żywiołowe (pożary, wiatrołomy, śniegołomy, żery owadów itp.). W naszym nadleśnictwie odnawiamy i zalesiamy grunty na łącznej powierzchni ok. 70 - 90 ha rocznie.

Pielęgnowanie lasu

Pielęgnowanie lasu to wszystkie zabiegi hodowlane wykonywane w okresie od założenia uprawy aż do końca życia drzewostanu. Głównym celem zabiegów pielęgnacyjnych jest uzyskanie zdrowego, wysokiej jakości, spełniającego wielofunkcyjną rolę lasu.

Rozmiar zadań zabiegów pielęgnacyjnych w nadleśnictwie zestawiono w poniższej tabeli:

 

Zadania gospodarcze

Średnioroczny rozmiar prac

Pielęgnowanie upraw

ok. 105 ha

Czyszczenia wczesne

ok. 59 ha

Czyszczenia późne

ok. 72 ha

Trzebieże wczesne

ok. 51 ha

Trzebieże późne

ok. 491 ha