Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Woziwoda

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) zgodnie z ustawą „Prawo łowieckie” z 1995 r. jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza to ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

W naszym kraju gospodarką łowiecką zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy. Zwierzęta łowne występujące w Polsce są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Łowiectwo, poprzez zabiegi hodowlane stwarza optymalne warunki życia zwierzętom łownym, a ponadto chroni gatunki rzadkie i zagrożone, przyczynia się do utrzymania biologicznej równowagi w naturze, a w konsekwencji do ochrony przyrody. Łowiectwo odegrało również wielką rolę w procesie restytucji czyli przywracania wielu zagrożonych gatunków. To właśnie dzięki wiedzy i staraniom naukowców łowieckich i z wykorzystaniem placówek naukowych i doświadczalnych jak choćby stacje terenowe, możemy obecnie podziwiać w stanie wolnym liczne i dobrze rozwijające się populacje zwierząt, które zagrożone były wyginięciem. Najlepszymi przykładami takiej restytucji jest choćby bóbr europejski czy żubr. Obecnie trwają w Polsce prace nad przywróceniem i rozmnożeniem populacji głuszca.

Teren Nadleśnictwa Woziwoda został zaliczony do Rejonu Hodowlanego Bory Tucholskie Północne i dzierżawiony jest przez siedem kół łowieckich. Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad pięcioma z nich: są to K.Ł.: "Borowiak", "Borus", "Kotlina", "Słonka" i "Wydra". Cztery z tych kół mają tzw. "obwody leśne", tj. takie, gdzie powierzchnia lasów w obwodzie zajmuje więcej niż 40%, jedno z nich - "Borowiak" gospodaruje na obwodzie polnym. Wydzierżawiającym obwody leśne jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, natomiast obwód polny wydzierżawia Starosta Tucholski.
Corocznie koła łowieckie wspólnie z miejscowymi leśniczymi wykonują na swoim terenie inwentaryzację zwierzyny łownej. Inwentaryzację zwierzyny wykonują metodą pędzeń próbnych,  tropień po ponowie, taksacji pasowej oraz całorocznej obserwacji. W okresie występowania pokrywy śnieżnej i ograniczonego dostępu do bazy żerowej myśliwi dokarmiają zwierzynę aby przetrwała ona ten trudny okres.