Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obejmujący część obszaru Nadlesnictwa Woziwoda Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu powstał na mocy Rozporządzenia nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z 14 czerwca 1991r. Całkowita jego powierzchnia wynosi 26487 ha, z czego największa powierzchnię zajmują lasy - 17487 ha, tj. 66%.

W jego obszar wchodzą tereny północno-wschodniej części Nadleśnictwa Woziwoda, łącznie 1864,48 ha. Jest on pomostem miedzy Tucholskim i Wdeckim Parkiem Krajobrazowym.

Ta forma ochrony wprowadzona została w związku z rozwijającym się przemysłem i postępującą urbanizacją prowadzącą do degradacji środowiska przyrodniczego i wpływającą niekorzystnie na warunki życia człowieka. Obszary chronionego krajobrazu na terenie poszczególnych województw, łącząc się z obszarami chronionego krajobrazu województw sąsiednich i tworzą wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych oddziałujący w sposób znaczący na zdrowie człowieka, a także na gospodarkę narodową oraz kulturę i naukę. Ma on stanowić uzupełnienie istniejących form ochrony przyrody (parki, rezerwaty).

Wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych obejmuje przede wszystkim tereny o najwyższych walorach przyrodniczych i zachowanej zdolności do utrzymania względnej równowagi ekologicznej. Ponadto w skład systemu wchodzą obszary o niższych walorach, warunkując jednak utrzymanie równowagi na obszarach najcenniejszych.