Wydawca treści Wydawca treści

Ustronie

Rezerwat leśny położony około 6 km od Czerska, przy drodze publicznej Kurcze – Ustronie, w Leśnictwie Ustronie, na terenie Gminy Czersk. Jego powierzchnia wynosi 10,94 ha. Ochroną objęto fragment lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem buka, dębu, sosny, brzozy, grabu i brekinii.

Rezerwat powstał w 1958 r, najstarszy z rezerwatów na terenie Nadleśnictwa Woziwoda. Celem jego utworzenia było zachowanie objętego ochroną fragmentu drzewostanów dla celów naukowych, mianowicie ekosystemu lasu mieszanego z okazami jarzębu brekini (Sorbus torminalis).

Teren rezerwatu, wyniesiony ok. 130 m n.p.m., leży na północnym krańcu wyspy morenowej, główna część rezerwatu to falista wysoczyzna morenowa, natomiast w części północnej i południowej występują większe zatorfione zagłębienia bezodpływowe o charakterze wytopiskowym. Porasta go różnowiekowy i różnogatunkowy drzewostan z okazałymi egzemplarzami bardzo starych sosen, dębów i buków. Jest urozmaicony pod względem fizjograficznym i geomorfologicznym. Stanowi swego rodzaju 'wyspę żyzności ' wśród otaczającego sandru Brdy.

Zbiorowiska roślinne występujące w rezerwacie to: nie w pełni naturalny grąd subkontynentalny (Tilio - Carpinetum), kontynentalny bór mieszany (Querco roboris - Pinetum), brzezina bagienna (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis ) i ols porzeczkowy (Ribo nigri - Alnetum).

Dojazd do rezerwatu możliwy jest wszystkimi środkami lokomocji. Jednak ze względu na brak miejsca do zaparkowania pojazdu samochodowego występuje konieczność pozostawienia go we wsi Dąbki lub Kurcze (ok. 1 km od rezerwatu) i dotarcia do obiektu pieszo. Obowiązuje jednak zakaz wstępu na teren rezerwatu.