Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

- doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

- udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

- wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

- organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

- sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

 

Nadleśnictwo Woziwoda  nadzoruje prowadzenie gospodarki leśnej w lasach innej własności na powierzchni 1413 ha.

 

INFORMACJA


Nadleśnictwo Woziwoda informuje, iż jest zainteresowane zakupem gruntów leśnych lub przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021 poz. 1275 z późn. zm.). 
Jednocześnie przypominamy, że na podstawie ww. ustawy do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz inne grunty nadające się do zalesienia, a w szczególności:

 

  1. grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż
  2. brzegów rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych;
  3. lotne piaski i wydmy piaszczyste;
  4. strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska;
  5. hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie.


W przypadku chęci sprzedaży gruntów znajdujących się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Woziwoda prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Gussmann
Tel. 606 678 342
E-mail: aleksandra.gussmann@torun.lasy.gov.pl