Asset Publisher Asset Publisher

Jezioro Zdręczno

Położony około 5 km na północny zachód od Woziwody, od południowego wschodu jego otulina przylega do otuliny rezerwatu "Jeziorka Kozie". Jest rezerwatem wodno – torfowiskowym. Teren rezerwatu to eutroficzne jezioro wytopiskowe o wydłużonym kształcie.

Z biegiem czasu część jeziora uległa zalądowaceniu i obecnie ma charakter bagna porośniętego szuwarami turzycowymi. Jezioro jest krańcowym ogniwem długiej rynny odpływowej wypełnionej ciągiem jezior, do których należą jeziora: Sztuczne, Grzybiec, Biała, Bieliniec, Ośna, Tuczno. Otulinę rezerwatu od strony zachodniej stanowi piękny starodrzew sosnowy.

Rezerwat utworzono w 1982 r. Celem ochrony jest zachowanie jeziora eutroficznego z wodnymi i szuwarowymi zespołami roślinnymi oraz torfowiska z roślinami chronionymi i reliktowymi. Położony w leśnictwie Woziwoda, w Gminie Tuchola. Łączna jego  powierzchnia wynosi 15,74 ha.

Zespoły leśne występujące w rezerwacie, stanowiące jednocześnie przedmiot ochrony to: zespół „lili wodnych” - Nupharo-Nymphaeetum albae,  zespół grzybieni północnych - Nymphaetum candidae, szuwar kłociowy - Cladietum marisci,  szuwar turzycy sztywnej - Caricetum elatae, zespół oczeretu jeziornego - Scripetum lacustris,  zespół pałki wąskolistnej - Typhetum angustifoliae,  zespół trzciny pospolitej - Phragmitetum australis,   mszar kępowy torfowca magelańskiego - Sphagnetum magellanici.

Jezioro najlepiej odwiedzać przy okazji oglądania J.Kozich. Od północnego zachodu otulina rezerwatu przylega do drogi gminnej Klocek - Zapędowo. Jest dostępny do prowadzenia obserwacji tylko z niektórych miejsc na brzegach jeziora.