Zasoby leśne

W zarządzie Nadleśnictwa Woziwoda znajduje się 14 887,60 ha gruntów, z czego 95,6 % stanowią grunty leśne. Teren nadleśnictwa składa się z 60 kompleksów leśnych.

Hodowla lasu

Zadaniem hodowli lasu jest odnowienie i pielęgnowanie drzewostanów. Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. meteorologii i klimatologii, gleboznawstwa, botaniki, fizjologii roślin i fitocenologi.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Racjonalne gospodarowanie zasobami leśnymi wymaga planowania wszystkich czynności wykonywanych w leśnictwie. Aby było to możliwe niezbędna jest inwentaryzacja i ocena stanu lasu oraz poznanie jego walorów przyrodniczych.

Łowiectwo

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) zgodnie z ustawą „Prawo łowieckie” z 1995 r. jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza to ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.