Asset Publisher Asset Publisher

Dolina Rzeki Brdy

Rezerwat przyrody to forma ochrony obejmująca obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt  i grzybów oraz  twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi

Rezerwat Dolina Rzeki Brdy rozpoczyna się i rozciąga pasem wzdłuż koryta Brdy na południowy wschód od siedziby nadleśnictwa. Jest to rezerwat o charakterze krajobrazowym, niezwykle urozmaicony pod względem rzeźby terenu oraz zróżnicowany pod względem siedliskowym. Znajdują się liczne pomniki przyrody oraz stanowiska roślin chronionych.

Obejmuje powierzchnię 1681,50 ha, w granicach Nadleśnictwa Woziwoda 215,97 ha. Został uznany na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1994 r. Położony jest na terenie Gminy Tuchola, w leśnictwach: Zielonka, Woziwoda i Komorza.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych doliny rzeki Brdy o wyjątkowych walorach. Brda, wraz z dopływami wcinając się w sandr stworzyły system 9 teras od najwyższej tzw. sandrowej, sięgającej 15 - 33 m ponad średni poziom wód w rzece, po najniższe - zalewowe i rzeczne. Na odcinku od Woziwody do Gołąbka wyraźnie zaznaczają się dwa poziomy terasowe.

Drzewostany porastające rezerwat (na gruntach nadleśnictwa Woziwoda) to głównie drzewostany sosnowe z domieszką dębu, graba, lipy, brzozy, olchy, świerka oraz drzewostany olchowe przeważnie równowiekowe. Na terenie rezerwatu w trakcie prac nad „Planem ochrony rezerwatu Dolina Rzeki Brdy” wyróżniono 9 zespołów zbiorowisk leśnych i 18 zespołów zbiorowisk nieleśnych. Do najważniejszych należą: grąd zboczowy - Aceri-Tilietum, grąd subkontynentalny - Tilio- Carpinetum, łęg jesionowo - olszowy - Circaeo-Alnetum, łęg jesionowo - olszowy z rzeżuchą gorzką - Circaeo-Alnetum cardamin. amare.

          

 Rezerwat Dolina Rzeki Brdy w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Woziwoda  

               

W rezerwacie poruszać się można po ścieżce edukacyjnej o długości około 4 km rozpoczynającej sie i kończacej niedaleko siedziby nadleśnictwa. Osoby przybywające samochodem lub autokarem pozostawiają pojazdy na parkingu w Woziwodzie.

Informacje na temat form ochrony przyrody znajdują się w planie ochrony przyrody sporządzonym dla nadleśnictwa, który jest do wglądu w BIP Nadleśnictwa Woziwoda.