Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśniczowie

BOLESŁAW OSIŃSKI (1920-1928)

Urodził się 2 stycznia 1875 roku w Tarcach koło Jarocina. W wieku 18 lat po ukończeniu szkoły odbył praktykę leśną w lasach Wrześnieńskich oraz w Krasnopolicach. W latach 1893 – 1900 zajmował stanowisko leśniczego w lasach prywatnych pod Wrześnią. Od roku 1900 – 1910 był zarządcą lasów i majątków rolnych dr. St. Starowiejskiego w okolicach Krosna. Następnie w latach 1910 – 1920 zajmował się majątkami hrabiego Czarneckiego w Witkowie Polskim w pow. śmigielskim.Od 1 kwietnia 1920 roku został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Woziwoda i pełnił tą funkcję do września 1928 roku. Pod koniec 1928 roku został przeniesiony do Nadleśnictwa Szarłata aby tam dalej pełnić funkcję nadleśniczego do momentu wybuchu wojny. 19 października 1939 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie w Świeciu. Po wypuszczeniu z obozu został przesiedlony. Od marca 1940 roku do lipca 1944 roku pełnił funkcję zarządcy lasów na majątkach w powiecie chełmskim.

 

KONSTANTY KAMIŃSKI (1928 -1939)

Urodził się 11 marca 1896 roku w Pułtusku, gdzie ukończył słynne, historyczne liceum ogólnokształcące. Następnie studiował leśnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Z końcem 1928 roku przyjął stanowisko nadleśniczego w Nadleśnictwie Państwowym Woziwoda i pracował na nim do wybuchu II wojny światowej. W październiku 1939 r. został rozstrzelany przez niemiecki  "selbstchutz" w Rudzkim Moście pod Tucholą.

 

CYPRIAN KRZYSZKOWSKI (03.1945-06.1947)

Urodził się 5 października 1902 r. w Jordanowie, woj. krakowskie. Dyplom inżyniera leśnictwa uzyskał w czerwcu 1927 r. na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Po krótkim okresie zatrudnienia w Nadleśnictwie Worochta, rozpoczął 10 stycznia 1928 r. pracę zawodową na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie, początkowo jako praktykant leśny p.o. leśniczego, później adiunkt leśny i nadleśniczy. Wraz z wybuchem II wojny światowej wycofał się z obsługą posterunku obserwacyjnego obrony p.lot. na Węgry, gdzie został internowany. Od 1941 roku powrócił do pracy w lasach na terenie Nadleśnictwa Państwowego Grobla, Zarząd Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie. Z dniem 26 marca 1945 r. objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Woziwoda, organizując jako pierwszy życie i działalność powojennego nadleśnictwa.


JAN MROZOWSKI (05.1947 - 08.1950)

Urodził się 21 stycznia 1896 r. w Wołogdzie (Rosja). Studiował na Wydziale Leśnym w Nowo - Aleksandryjskim Instytucie w Charkowie oraz na Wydziale Technologii Drewna w Lesotechniczeskim Instytucie w Moskwie. W 1924 roku przyjechał do Polski i rozpoczął pracę w Lasach Państwowych na terenie Borów Tucholskich, prowadząc również szerokie badania nad rozwojem i przebiegiem gradacji strzygoni choinówki. Utrata wzroku w 1960 r. nie przerwała bardzo bogatej pracy naukowej nad szkodnictwem leśnym. Zmarł 22 stycznia 1972 roku.


WITOLD NYSKE (07.1950 - 12.1972)

Urodził się 7 kwietnia 1913 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Pracę zawodową rozpoczął w 1933 r. jako absolwent Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Margoninie. Pracował kolejno w nadleśnictwach państwowych Świt, Miradz, Stronno, Wierzchlas i Trzebciny. Z dniem 1 lipca 1950 roku został mianowany nadleśniczym Nadleśnictwa Woziwoda. Pełnił tę funkcję ponad 22 lata, do czasu likwidacji nadleśnictwa, w ramach reorganizacji i utworzenia wielkoobszarowego Nadleśnictwa Tuchola, w którym pracował na stanowisku zastępcy nadleśniczego do przejścia na emeryturę w dniu 1 października 1978 r. Zmarł 29 lipca 1980 r.

 

ZBIGNIEW GRUGEL (1993-1997; 2001- 2014)

Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracował w nadleśnictwach Rytel oraz Tuchola. Był również nauczycielem zawodu w Technikum Leśnym w Tucholi.

Od 1993 r. pełnił funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Woziwoda. Przyczynił się do reaktywacji tej jednostki po 20-letniej przerwie. Po włączeniu Nadleśnictwa Woziwoda do Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”(1995r.) zaangażował się w tworzenie warunków do prowadzenia działalności edukacyjnej przez nadleśnictwo. Już w 1994 roku zawarł pierwsze porozumienie o współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Tucholi. Dzięki jego staraniom w nadleśnictwie powstał kompleks edukacyjny, funkcjonujący do dziś.

Zawsze wykazywał aktywność w życiu społecznym. Pełnił funkcje przewodniczącego Rady Gminy Tuchola oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tucholskiego. Za działalność na rzecz społeczeństwa i leśnictwa uzyskał wiele odznaczeń. Jako poseł X kadencji był współtwórcą Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Wznowił struktury Związku Leśników Polskich i był jego pierwszym przewodniczącym. Zmarł w październiku 2015 r.

 

POZOSTALI NADLEŚNICZOWIE:

  • Zygmunt Sroka: lata 1997-2000,
  • Piotr Kasprzyk: lata 2000-2001,
  • Ryszard Chirrek: lata 2014-2017
  • Mariusz Brunka: lata 2017-2018
  • Stefan Konczal: od 1.06. 2018 r. do chwili obecnej