Wydawca treści Wydawca treści

Zakończyliśmy realizację projektów dotowanych ze środków zewnętrznych

Informujemy, że Nadleśnictwo Woziwoda zakończyło realizację dwóch projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego Edukacja ekologiczna 2019 -2020 oraz Programu priorytetowego Ochrona przyrody 2019-2020

Pierwsze zadanie  pn. „Doposażenie i modernizacja bazy edukacyjnej Nadleśnictwa Woziwoda” zakończono 31.10.2019 r. Obejmowało ono modernizację ścieżki edukacyjnej, polegającą na  wymianie wybranych tablic edukacyjnych wraz ze stelażami oraz zakupie gier  interaktywnych terenowych, wymianie stelaży i tablic informacyjnych w rezerwacie przyrody Jeziorka Kozie oraz wykonaniu mapy waloryzacji przyrodniczej, umieszczonej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.  Łączna wartość zadania to kwota 38 080,82 zł, w tym nadleśnictwo uzyskało dofinansowanie w wysokości 29 900 zł.

Drugie pn. ”Przygotowanie powierzchni oraz odnowienia sztuczne w celu regeneracji cennych siedlisk przyrodniczych w wyniku przebudowy drzewostanów z zachowaniem ochrony lokalnego ekotypu sosny pospolitej na terenie rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Brdy” zostało zakończone 15.11.2019 r. Koszt całkowity projektu wyniósł 19711,68, a uzyskane dofinansowanie 4 421,94 zł.  Środki zostały przeznaczone na przygotowanie powierzchni w rezerwacie Dolina Rzeki Brdy do posadzenia sosny miejscowego pochodzenia i wykonanie grodzenia zabezpieczającego wprowadzone drzewka przed ewentualnymi szkodami ze strony zwierzyny leśnej.