Wydawca treści Wydawca treści

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Nadleśnictwo Woziwoda wybuduje dostrzegalnię pożarową służącą do monitoringu wizyjnego, zakupi nowoczesny sprzęt do lokalizacji pożarów oraz doposaży Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny dzięki realizacji Projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Głównym celem realizacji Projektu jest zmniejszenie skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie -zmniejszenie średniej powierzchni pojedynczego pożaru i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania. Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów, a w szczególności:

  • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
  • szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,
  • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożau.

 

Wartość Projektu realizowanego w naszym nadleśnictwie to 500 000,00 zł. 85% tej kwoty czyli 425 000,00 zł to dofinansowanie ze środków unijnych.


Zakończyliśmy realizację projektów dotowanych ze środków zewnętrznych

Informujemy, że Nadleśnictwo Woziwoda zakończyło realizację dwóch projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego Edukacja ekologiczna 2019 -2020 oraz Programu priorytetowego Ochrona przyrody 2019-2020

Pierwsze zadanie  pn. „Doposażenie i modernizacja bazy edukacyjnej Nadleśnictwa Woziwoda” zakończono 31.10.2019 r. Obejmowało ono modernizację ścieżki edukacyjnej, polegającą na  wymianie wybranych tablic edukacyjnych wraz ze stelażami oraz zakupie gier  interaktywnych terenowych, wymianie stelaży i tablic informacyjnych w rezerwacie przyrody Jeziorka Kozie oraz wykonaniu mapy waloryzacji przyrodniczej, umieszczonej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.  Łączna wartość zadania to kwota 38 080,82 zł, w tym nadleśnictwo uzyskało dofinansowanie w wysokości 29 900 zł.

Drugie pn. ”Przygotowanie powierzchni oraz odnowienia sztuczne w celu regeneracji cennych siedlisk przyrodniczych w wyniku przebudowy drzewostanów z zachowaniem ochrony lokalnego ekotypu sosny pospolitej na terenie rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Brdy” zostało zakończone 15.11.2019 r. Koszt całkowity projektu wyniósł 19711,68, a uzyskane dofinansowanie 4 421,94 zł.  Środki zostały przeznaczone na przygotowanie powierzchni w rezerwacie Dolina Rzeki Brdy do posadzenia sosny miejscowego pochodzenia i wykonanie grodzenia zabezpieczającego wprowadzone drzewka przed ewentualnymi szkodami ze strony zwierzyny leśnej.