Asset Publisher Asset Publisher

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Nadleśnictwo Woziwoda wybuduje dostrzegalnię pożarową służącą do monitoringu wizyjnego, zakupi nowoczesny sprzęt do lokalizacji pożarów oraz doposaży Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny dzięki realizacji Projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Głównym celem realizacji Projektu jest zmniejszenie skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie -zmniejszenie średniej powierzchni pojedynczego pożaru i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania. Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów, a w szczególności:

  • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
  • szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,
  • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożau.

 

Wartość Projektu realizowanego w naszym nadleśnictwie to 500 000,00 zł. 85% tej kwoty czyli 425 000,00 zł to dofinansowanie ze środków unijnych.

Wartość projektu w skali Lasów Państwowych

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł


Zakończyliśmy realizację projektów dotowanych ze środków zewnętrznych

Informujemy, że Nadleśnictwo Woziwoda zakończyło realizację dwóch projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego Edukacja ekologiczna 2019 -2020 oraz Programu priorytetowego Ochrona przyrody 2019-2020

Pierwsze zadanie  pn. „Doposażenie i modernizacja bazy edukacyjnej Nadleśnictwa Woziwoda” zakończono 31.10.2019 r. Obejmowało ono modernizację ścieżki edukacyjnej, polegającą na  wymianie wybranych tablic edukacyjnych wraz ze stelażami oraz zakupie gier  interaktywnych terenowych, wymianie stelaży i tablic informacyjnych w rezerwacie przyrody Jeziorka Kozie oraz wykonaniu mapy waloryzacji przyrodniczej, umieszczonej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.  Łączna wartość zadania to kwota 38 080,82 zł, w tym nadleśnictwo uzyskało dofinansowanie w wysokości 29 900 zł.

Drugie pn. ”Przygotowanie powierzchni oraz odnowienia sztuczne w celu regeneracji cennych siedlisk przyrodniczych w wyniku przebudowy drzewostanów z zachowaniem ochrony lokalnego ekotypu sosny pospolitej na terenie rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Brdy” zostało zakończone 15.11.2019 r. Koszt całkowity projektu wyniósł 19711,68, a uzyskane dofinansowanie 4 421,94 zł.  Środki zostały przeznaczone na przygotowanie powierzchni w rezerwacie Dolina Rzeki Brdy do posadzenia sosny miejscowego pochodzenia i wykonanie grodzenia zabezpieczającego wprowadzone drzewka przed ewentualnymi szkodami ze strony zwierzyny leśnej.