Aktuelles Aktuelles

Zurück

Umowa dotacji podpisana, przystępujemy do realizacji...

Umowa dotacji podpisana, przystępujemy do realizacji...

28 października na terenie Nadleśnictwa Woziwoda miało miejsce podpisanie umowy dotacji na realizację projektu pn. „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”. Nadleśnictwa Woziwoda i Tuchola dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wkrótce rozpoczną realizację zaplanowanych zadań

Spotkanie, którego celem było zawarcie umowy między zainteresowanymi stronami oraz prezentacja projektu odbyło się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Prowadził je Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda Stefan Konczal. Uczestnicy to przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz nadleśnictw uczestniczących w projekcie.

W gronie gości powitaliśmy zatem zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego, p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa Dianę Piotrowską, Dyrektora Departamentu Budownictwa Magdalenę Bodzentę, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szymona Kosmalskiego, p.o. z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz p.o. Regionalnego Konserwatora Przyrody Sebastiana Dąbrowskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Radosława Iwińskiego oraz Naczelnika Wydziału Zadrzewień i Ochrony Gatunkowej Marka Ziółkowskiego. Środowisko leśne reprezentował z kolei z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu Bartosz Pewniak oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Mediów RDLP w Toruniu Honorata Galczewska. W spotkaniu wziął udział również kierownik projektu Arkadiusz Podlaszewski z-ca Nadleśniczego, partner projektu Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola Jarosław Łyskawa oraz przedstawiciele mediów- "Tygodnika Tucholskiego" oraz "Lasu Polskiego" (Lucyna Zdanowska oraz Daniel Klawczyński)

Nadleśnictwo w ubiegłym roku złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dofinansowania na rzecz działań mających na celu zachowanie cennych przyrodniczo siedlisk, głownie ochronę sześciu lokalnych rezerwatów przyrody, m.in.: Dolina Rzeki Brdy, Bagno Grzybna, Cisy nad Czerską Strugą, Ustronie, Bagna nad Stążką oraz Źródła Rzeki Stążki. Szczegółowe zadania będą wykonywane w oparciu o założenia wskazane w planach ochrony sporządzonych dla tych obszarów oraz w wytycznych ochronnych dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego i obszarów Natura 2000, pokrywających się z powierzchnią Nadleśnictw Woziwoda i Tuchola. Na terenach tych konieczne jest podjecie aktywnych działań, zmierzających do restytucji zniekształconych ekosystemów, zwiększenia odporności na skutki zmian klimatycznych oraz ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk.

Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie i eliminację zagrożeń istniejących. Przewiduje się dla przykładu eliminację gatunków obcych, inwazyjnych (czeremcha amerykańska), sadzenie gatunków rodzimych (wprowadzanie gatunków grądowych, cisa, jarzęba brekinii), prace na rzecz utrzymania wrzosowisk, poprawę właściwości retencyjnych siedlisk wilgotnych i poprawę stosunków wodnych na terenie kilku leśnictw. Z kolei w celu ograniczenia presji człowieka na obszary cenne przyrodniczo zaplanowano naprawę i modernizację infrastruktury turystyczno-edukacyjnej, zniszczonej częściowo przez huragan 2017 roku.

Skuteczne realizowanie ochrony przyrody, wymaga rzetelnej wiedzy o jej stanie, dlatego w ramach niniejszego projektu przewiduje się wcześniejsze przeprowadzenie weryfikacji siedlisk przyrodniczych. Równolegle z wykonaniem czynnej ochrony w lasach planuje się wdrożenie działań informacyjnych i edukacyjnych. Z pewnością wpłyną one korzystnie na poprawę świadomości społecznej w zakresie tematyki ochrony cennych składników przyrody. Będziemy zachęcać do udziału w warsztatach, konkursach, prowadzić zajęcia edukacyjne. Planowane są również konferencje oraz wydanie materiałów informacyjnych o projekcie.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Nadleśnictwem Tuchola, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Na wykonanie zadań ochronnych jednostki otrzymają 4 314 283,06 zł dotacji, co stanowi prawie 83 % całkowitego kosztu projektu (czyli 5 194 312,85 zł), pozostała kwota będzie wydatkowana ze środków własnych.


divisions-and-others

 

Sprzedaż

Sprzedaż